آلیسون وست پزشکی است که در مورد بیمارانی صحبت می کند که یکی از اعضای بدن خود را از دست داده اند. او با ایجاد یک عضو پروتزی به آنها فرصتی دوباره می دهد و...

تصاویر مستند Body Parts

  • دانلود سریال اعضای بدن
  • دانلود سریال اعضای بدن
  • دانلود سریال اعضای بدن
  • دانلود سریال اعضای بدن

تیزر مستند سریال اعضای بدن

اطلاعات بیشتر

عوامل مستند Body Parts

 

بازیگران مستند Body Parts

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!