پس از مفقود شدن پدر، سه دختر بار دیگر به خانه ای باز می گردند که مدتها پیش به دلیل رفتار پدر از آن رفته بودند. حضور مجدد آنها اتفاقاتی را به همراه دارد که...

تصاویر فیلم

  • دانلود و خرید قانونی فیلم سرکوب
  • دانلود رایگان فیلم سرکوب
  • خلاصه داستان فیلم سرکوب
  • بازیگران فیلم سرکوب
  • تیزر فیلم سرکوب
  • خرید قانونی فیلم سرکوب

بازیگران فیلم

ارسال دیدگاه

این دیدگاه داستان فیلم را لو می دهد!