مطالب برگزیده

فیلم و سریال های Fairuza Balk

دانلود فیلم تاریخ مجهول آمریکا 1998

دانلود فیلم تاریخ مجهول آمریکا 1998

دني وينيارد، نوجواني سفيد پوست است که روزي با چند جوان سياه پوست درگير مي شود و موضوع را با درک، برادر بزرگ ترش که گرايشات تند نئونازي دارد، در ميان مي گذارد. درک بي مهابا سلاحش را بر مي دارد و به سراغ جوانان سياه پوست مي رود، آنان را مي کشد، و به زندان محکوم مي شود. اما در زندان، به دليل بدرفتاري زندانيان سفيد پوست با او، ديدگاهش نسبت به سياه پوستان عوض مي شود...